คำถามที่พบบ่อย


ถาม : งานขึ้นสถานะเคสซ้ำควรทำอย่างไร

ตอบ : ให้ตรวจสอบประวัติและประสานหน่วยงานก่อนหน้าให้จำหน่ายเคสก่อนลงข้อมูลในระบบ บสต. กรณีเป็นงานบังคับให้แจ้งแอดมิน บสต. เพื่อทำการตรวจสอบอาจเป็นงานคนละคดี (สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )

ถาม : ขึ้น error “กรุณารันโปรแกรมเพื่ออ่านบัตร Smart Card”

ตอบ : กรณียังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประจำปี 2563 : version 1.1.5 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่ (version 1.1.5) :สำหรับปีพ.ศ. 2563) โดยติดตั้งทับโปรแกรมอ่านบัตรเวอร์ชั่นเดิมได้เลย แต่จำเป็นต้องปิดโปรแกรม antivirus ก่อนติดตั้ง

ถาม : ถ้าต้องการแก้ไขงานบำบัดหรือติดตามที่ส่งกลับหน่วยงานต้นสังกัดหรือจำหน่ายงานไปแล้ว

ตอบ : ทำหนังสือแจ้ง สสจ เพื่อนำเข้าวาระที่ประชุม ศอ.ปส.จ. ขอแก้ไขข้อมูล

ถาม : ตัวเลขในรายงานไม่ตรงกัน จำนวดยอดรายงานลดน้อยลง ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ตรวจสอบรายละเอียดในการประมวลผล เช่น เวลาประมวลผล หน่วยงานที่เลือก พื้นที่ที่เลือก ให้ตรงกัน เช่น การประมวลผลโดยไม่เลือกหน่วยงาน หมายถึง ผลการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานภาคีรวมกัน เป็นต้น

ถาม : ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ “โปรดตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”

ตอบ : ให้ทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน [User] ,และ รหัสผ่าน [Password] ให้ถูกต้อง เช่น อาจกดแป้น Caps Lock ค้างไว้ หรือภาษาไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบ ภาษาที่ใช้ เป็นต้น หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อแอดมิน สสจ หรือ แอดมิน บสต. เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใหม่

ถาม : จำรหัสผ่านไม่ได้

ตอบ : ให้ทำการแจ้งผู้ดูแล สสจ. หรือ แอดมิน บสต. เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ถาม : กดปุ่ม “ยืนยัน” งานในขั้นตอนบำบัดหรือติดตามไม่ได้

ตอบ : ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ให้ถูกต้องว่ากรอกข้อมูลครบหรือไม่(สังเกตุถ้ากรอกไม่ครบจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง) หากกรอกครบแล้วยังไม่สามารถกดยืนยันได้ให้ทำการติดต่อแอดมิน บสต.

ถาม : ผู้ฟื้นฟูไม่มารายงานตัว(งานบังคับบำบัด)

ตอบ : เบื่องต้นให้ทำการแจ้งทางสำนักงานคุมประพฤติต้นทางที่ส่งงานมา หากเกิน 6 เดือนให้ทำการลบงาน

ถาม : ข้อมูลผู้ป่วยไม่ขึ้นยอดในรายงานตัวชี้วัดประจำปี 2563

ตอบ : จำนวนผู้บำบัดรักษา สถานะผู้เสพ หรือ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา และ จำนวนผู้บำบัดรักษา สถานะผู้ใช้ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา

ถาม : กรอกข้อมูลบำบัดในข้อ 9 และ ข้อ 14 แล้วข้อมูลไม่แสดง

ตอบ : เบื่องต้นทำการ refresh หน้าจอ(F5) หรือทำการปิดโปรแกรม antivirus ถ้าข้อมูลยังไม่แสดงให้ติดต่อแอดมิน บสต.สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่